Statut

STATUTUL ASOCIAŢIEI CAMERA BILATERALA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN

STATUTUL ASOCIAŢIEI CAMERA BILATERALA
DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTANÎncheiat între membrii înscriși în tabelul nominal cu membrii fondatori ai Asociației am hotărât crearea ASOCIAŢIEI CAMERA BILATERALA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN în condiţiile stabilite în prezentul Statut:


Cap. I: Dispoziţii Generale

Art.1 CAMERA BILATERALA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN din România este o organizaţie de persoane fizice şi juridice, neguvernamentală, cu caracter nelucrativ, autonom şi apolitic, înfiinţată în temeiul O.G. 26/2000 si Legea nr.335/2007 şi are personalitate juridică, având denumirea rezervată conform Dovezii Disponibilității Denumirii nr.____ din ________, eliberată de Ministerul de Justiție – Serviciul Comunicare și Relatii Publice.
Art.2 CAMERA BILATERALA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN este organizată şi funcţionează pe baza Actului Constitutiv şi a prezentului Statut.
Art.3 Asociaţia se constituie pe o durată nelimitată.
Sediul Asociaţiei este în Bucuresti, str. Plugarilor, nr 18, etaj 2, sector 4.


Cap. II: Scopul şi obiectivele Asociaţiei

Art.4 CAMERA BILATERALA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN din România are ca scop :

 1. Reprezentarea unitară a intereselor membrilor săi, susținerea, protejarea și apărarea acestora în relațiile cu autoritățile publice române și kazahstaneze, cu alte personae juridice și fizice, atât în plan national cât și international, pentru promovarea industriei, investițiilor, schimburilor comerciale și afacerilor, între cele două țări, în deplin accord cu prevederle tratatelor și convențiilor international, legilor, actelor normative în vigoare și prezentului Statut;
 2. Organizarea comunicării, dialogului și cooperării Camerei cu autoritățile publice și partenerii sociali din România si Republica Kazahstan;
 3. Crearea de mecanisme bilaterale de colaborare în domeniul economiei, comerțului, științei și tehnicii; creșterea eficienței mecanismelor existente;
 4. Încurajarea legăturilor directe și a cooperării între agenții economici din Romînia și din Republica Kazahstan; îmbunătățirea permanentă a condițiilor de reciprocitate pentru activitatea agenților economici pe teritoriul fiecărei țări;
 5. Facilitarea colaborării între instituțiile, agenții economici, organizațiile patronale și asociațiile profesionale din cele două țări, pentru dezvoltarea bazei energetice, de combustibil și materii prime, a transportului, construcțiilor, agriculturii și industriei alimentare, a producției bunurilor de larg consum, etc., inclusiv prin constituirea de societăți mixte, bănci cu capital mixt și alte organisme de cooperare directă.

Art.5 Obiectivele CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN din România sunt următoarele:
 1. Obiectivul principal potrivit Clasificării Activităților din Economia Națională(CAEN), îl reprezintă cel consemnat în:
  • Diviziunea 91-”Activități associative diverse”;
  • Grupa 911-”Activități ale organizațiilor economice, patronale și profesionale”;
  • Clasa 9111-”Activități ale organizațiilor economice și patronale”;
  • Clasa 9112-”Activități ale organizațiilor profesionale”.

   În esență acesta cuprinde:
  1. Servicii de reprezentare generală a intereselor membrilor;
  2. Servicii de documentare și informare complex a membrilor;
  3. Servicii de traducere a documentelor cu conținut tehnic, economic, comercial etc. și de interpretariat pentru misiunile economice și delegațiile interesate;
  4. Servicii de consultanță acordate membrilor pe diferite domenii și problem specifice activității acestora;
  5. Servicii de susținere economică a membrilor;
  6. Servicii comerciale diverse, inclusiv de publicitate si reclamă comercială;
  7. Alte servicii solicitate de membri, în condițiile legii și Statutului CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUS TRIE ROMANIA - KAZAHSTAN.
 2. Obiective secundare concrete care vor fi particularizate și individualizate, după cum urmează:
  1. Reprezentarea, promovarea, susținerea și apărarea intereselo economice comerciale, tehnice sau de altă natură ale membrilor săi;
  2. Sprijinirea dezvoltării activităților comerciale și industriale ale membrilor săi, prin organizarea colaborării industrial, tehnologice și comerciale între România și Republica Kazahstan; angrenarea membrilor săi în raporturi contractuale directe între firme românești și kazahstaneze; promovarea relațiilor de afaceri directe între organizațiile economice și firmele române/kazahe;
  3. Promovarea și sprijinirea realizării proiectelor de dezvoltare economico-socială a României prin accentuarea schimburilor comerciale între România și Republica Kazahstan, prioritar în domeniul producției industrial de bunuri, prestărilor de servicii și comerțului cu produse industriale, agroalimentare și bunuri de larg consumj cerute de piață;
  4. Desfășurarea unei game multiple de activități de informare și documentare comercială, marketing industrial și commercial, sondaje de piață, etc.; diseminarea informațiilor de profit și a reglementărilor legale în domeniul economic, industrial, comercial, financiar-valutar, fiscal, vamal, al protecției proprietății intelectuale,etc., către membrii Camerei, precum și către alte personae interesate;
  5. Organizarea activității de consulting, conciliere și arbitraj comercial între membrii CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN, sau între aceștia și terțe persoane, etc.;
  6. Promovarea intereselor membrilor Camerei, a altor agenți economici prin organizare de filiale, reprezentanțe sau puncte de lucru ale CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA KAZAHSTAN în diferite locaități din țară sau din Republica Kazahstan;
  7. Sprijnirea membrilor Camerei pentru obținerea Certificatelor de origine a mărfurilor, care se eliberează de către Camera de Comert și Industrie a României, respectiv Camera de Comerț și Industrie a Republicii Kazahstan;
  8. Organizarea olaborării cu Institutul Național de Statistică pentru cunoașterea evoluției industriei, comerțului României și a schimburilor comerciale cu Republica Kazahstan, în vederea propunerii și luării măsurilor corective care se impugn;
  9. Spijinirea realizării proiectelor de dezvoltare a industriei și comerșului României, inclusiv a celor bazate pe libera inițiativă, corezpunzător cerințelor pieții;
  10. Crearea, dezvoltarea și utilizarea unui Sistem IT & C propriu, bazat pe tehnologii de tip Internet ( bază de date electronice, infrastructură e-commerce) între membrii Camerei, pe de o parte și agenții economici din România și Republica Kazahstan, pe de altă parte;
  11. Sprijinirea membrilor pentru accesarea mecanismelor și instrumentelor bursiere în tranzacțiile de mărfuri dintre România și Republica Kazahstan;
  12. Acordarea de consultanță și asistență de specialitate membrilor CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN, altor agenți economici și persoanelor fizice interesate să constituie societăți comerciale mixte ori alte forme de asociere;
  13. Organizarea de târguri și expoziții specializate, prin organisme abilitate, cât și acțiuni promoționale, de publicitate și reclamă comercială;
  14. Editarea și difuzarea în nume propriu sau al membrilor CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN, de cataloage, buletine, îndrumare de specialitate, prospecte, pliante, broșuri și alte asemenea publicații cu caracter comercial, tehnic și/ sau publicitar;
  15. Acordarea de asistență de specialitate în asigurarea montajelor financiare și obținerea surselor de finanțare de pe piața internă și international, necesare membrilor CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN, cât și altor agenți economici interesați;
  16. Organizarea de misiuni economice collective și individuale în Republica Kazahstan; acordarea asistenței de specialitate delegațiilor comerciale și de afaceri kazahstaneze aflate în vizită de lucru în România;
  17. Facilitarea obținerii vizelor de călătorie în Republica Kazahstan pentru membrii săi;
  18. Promovarea în Republica Kazahstan a firmelor românești care lucrează în sectorul petrolier, energetic și al gazelor; sprijinirea acestora prin facilitarea contactelor directe cu marile firme și companii din Kazahstan, care activează în domeniul petrolier și al gazelor natural;
  19. Stabilirea și dezvoltarea legăturilor cu asociații și organizații patronale similar din Republica Kazahstan, prin afiliere, schimb de informații comerciale, sau alte căi de colaborare;
  20. Orientarea, formarea și specilizarea profsională a membrilor CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN și a altor agenți economici, după caz, în funcție de cerințele pieței din România și din Republica Kazahstan.
Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, cât și pentru asigurarea resurselor financiare necesare funcționării corespunzătoare a Camerei, aceasta poate înteprinde acțiuni și își poate asuma obligații în conformitate cu legile în vigoare, prevederile Statutului și Hotărârile Adunării Generale.
În acest sens, CAMERA BILATERALA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN poate stabili raporturi de asociere, afiliere sau de cooperare cu:
 • Camera de Comerț și Industrie a României și cu celelalte entități ale sistemului cameral;
 • Camera de Comerț și Industrie a Republicii Kazahstan;
 • Uniunea Camerelor de Comerț și Industrie Bilaterale din România;
 • Organizații patronale și Asociații profesionale din România și din Republica Kazahstan;
 • Academia Română, Instituții de învățământ, institute de cercetare științifică, etc. din țară și din străinătate;
 • Orice alte organizații, instituții sau persone juridice interesate în dezvoltarea schimburilor comerciale între România și Republica Kazahstan.


Cap. III: Membrii Asociaţiei - moduri de dobândire şi pierdere a calităţii de membru.

Art.6 Pot deveni membri asociaţi ai asociatiei persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate care sprijină moral şi material ai CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN.
Art.7 Calitatea de asociat se conferă de către Adunarea Generală a Asociaţiei.
Propunerea trebuie să vină din partea a cel puţin un membru al CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN şi trebuie să fie acceptată atât de către persoana fizică sau juridică propusă, cât şi de către Adunarea Generală a CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN.
Art.8 Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei are loc prin:
 1. încetarea existenţei persoanei juridice;
 2. renunţarea la calitatea de membru;
 3. condamnare penală;
 4. deces;
 5. încalcarea prevederilor statutului si a actului constitutive al asociatiei.
Pierderea calităţii de membru al Asociaţiei se constată sau se decide de către Adunarea Generală.


Cap. IV: Drepturi şi îndatoriri ale membrilor Asociaţiei

Art.9 Membrii CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN au dreptul:
 1. să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei, să pună în discuţie şi să ia parte la dezbaterea problemelor care interesează domeniul sau bunul mers al Asociaţiei;
 2. să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Asociaţiei;
 3. să sesizeze Asociaţia despre problemele care privesc scopul şi obiectivele Asociaţiei în vederea promovării şi apărării acestora;
Art.10 Membrii Asociaţiei au următoarele îndatoriri:
 1. să respecte prevederile prezentului Statut şi hotărârile organelor de conducere ale Asociaţiei şi să dea tot prijinul pentru îndeplinirea obiectivelor Asociaţiei;
 2. să respecte normele de etică profesională şi de ţinută morală conforme Codului de Etică Profesională adoptat de Adunarea Generală a Asociaţiei;
 3. să nu desfăşoare în cadrul Asociaţiei sau cu ocazia manifestărilor organizate de către CAMERA BILATERALA DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN activităţi de propagandă politică faţă de alţi membrii ai Asociaţiei sau faţă de terţe persoane aflate în legătură profesională cu Asociaţia.


Cap. V: Organizare, conducere, control
Art.11 Asociaţia are următoarele organe:
 1. Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei;
 2. Consiliul Director.
 3. Cenzorul/comisia de cenzori
Art.12 Organele de conducere în întregul lor şi fiecare din membrii acestora răspund de activitatea organului respectiv în faţa Adunării Generale.

A. Adunarea Generală a membrilor Asociaţiei

Art.13 Adunarea Generală se compune din totalitatea asociaţilor şi este organul suprem de conducere al acesteia.
Art.14 Adunarea Generală se întruneşte în sesiune ordinară, respectiv extraordinară după cum urmează;
 • în sesiune ordinară, o dată pe an, în prima decadă a lunii decembrie.
 • în sesiune extraordinară, ori câte ori trebuie rezolvate probleme importante de competenţa Adunării Generale şi care nu suferă amânare.
Art.15 Convocarea Adunării Generale în sesiune ordinară se face de către Consiliul Director în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de data desfăşurării adunării, prin publicarea unui anunţ într-un ziar de largă circulaţie şi prin afişarea la sediul Asociaţiei.
În convocare vor fi precizate ziua, ora şi locul unde se desfăşoară adunarea precum şi ordinea de zi.
Convocarea adunărilor extraordinare se face la iniţiativa Consiliului Director sau la propunerea unei treimi din membrii Asociaţiei.
Art.16 Adunarea Generală este valabil constituită dacă sunt prezenţi cel puţin două treimi din totalul membrilor existenţi la data convocării.
Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi cu excepţia aprobării şi modificării Statutului, caz în care se cere o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi.
Fiecare membru are dreptul la un singur vot.
Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează într-un registru special de către un secretar desemnat de către Consiliul Director.
Art.17 Atribuţiile Adunării Generale sunt următoarele:
 1. stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale asociaţiei;
 2. dezbaterea raportului de activitate al Consiliului Director;
 3. aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Asociaţiei şi a bilanţului contabil;
 4. alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
 5. aprobarea şi modificarea Statutului;
 6. alegerea şi revocarea cenzorului sau a membrilor Comisiei de cenzori;
 7. aprobarea înfiinţării de filiale;
 8. dizolvarea şi lichidarea asociaţiei precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
 9. orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut.
Art.18 Deliberările Adunării Generale se consemnează, prin grija secretarului, într-un registru de deliberări, accesibil oricărei persoane interesate, la care se vor anexa procesele-verbale de şedinţă.
Art.19 Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii şi pentru asociaţii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

B. Consiliul Director al Asociaţiei

Art.20 Consiliul Director reprezintă organul executiv al Asociaţiei şi este ales de Adunarea Generală pe o perioadă de 4 (patru) ani. Structura şi numărul membrilor Consiliului Director sunt stabilite de către Adunarea Generală la propunerea membrilor Consiliului Director în funcţie de nevoile activităţii pe care aceştia o susţin în conformitate cu prevederile prezentului statut. Mandatele membrilor Consiliului Director pot fi reînnoite în cadrul unei şedinţe ordinare a Adunării Generale.
Art.21 Consiliul Director este format din 5 membri:
Presedinte LIFICIU PETRU
Presedinte Executiv ALDEA DANIEL
Vicepresedinte GHENCIULESCU PARVULESCU NICULAE
Vicepresedinte GRIGORESCU CONSTANTIN
Vicepresedinte STOIAN GABRIEL-IULIAN

Consiliul Director are libertatea de a se întruni de câte ori activităţile prevăzute în Statut o cer.
Art.22 Consiliul Director exercită conducerea Asociaţiei în perioada dintre sesiunile Adunării Generale şi hotărăşte în toate problemele care intră în competenţa sa.
Art.23 Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
Art.24 Consiliul Director are următoarele atribuţii:
 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul programelor asociaţiei;
 • încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 • aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.
Art.25 Consiliul Director pregăteşte Adunările Generale, ordinare şi extraordinare, şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare.
Art.26 Consiliul Director este răspunzător pentru întreaga activitate în faţa Adunării Generale.
Art.27 Fiecare membru al Consiliului Director este individual responsabil pentru actele şi faptele sale în cazul încălcării legislaţiei sau dispoziţiilor primite.

C. Cenzorul/Comisia de Cenzori

Art.28 Cenzorul/Comisia de Cenzori reprezintă organul de control financiar intern al Asociaţiei. Art.29 Cenzorul Asociaţiei va fi desemnat in conditiile prevazute de catre O.G. nr.26/2000. Art.30 În realizarea competenţei sale, cenzorul/Comisia de cenzori:
 • verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
 • întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării Generale;
 • poate participa la şedinţele Consiliului Director fără drept de vot;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;
Art.31 În condiţiile legii şi în limita posibilităţilor CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA KAZAHSTAN cenzorul/membrii Comisiei de Cenzori are/au dreptul, să fie plătiţi pentru activitatea depusă în cadrul CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA KAZAHSTAN.

Cap. VI: Patrimoniul CAMEREI BILATERALE DE COMERT SI INDUSTRIE ROMANIA - KAZAHSTAN. Art.32 Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 900 lei (nouasutelei).
Art.33 Veniturile Asociaţiei pot proveni din:
 • cotizaţiile membrilor;
 • dobânzi şi dividende rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţiile legale;
 • dividendele Societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
 • venituri realizate din activităţi economice directe;
 • donaţii, sponsorizări sau legate;
 • resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
 • alte venituri.
Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe , daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.


Cap. VII: Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei

Art.34 Asociaţia se dizolvă:
 • de drept;
 • prin hotărâre a judecătoriei;
 • prin hotărârea Adunării Generale.
Art.35 Asociaţia se dizolvă de drept prin:
 1. împlinirea duratei pentru care a fost constituită;
 2. realizarea scopului pentru care a fost constituită;
 3. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
 4. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care Adunarea Generală sau Consiliul Director trebuia constituit;
 5. reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege (trei persoane), dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni.
Art.36 Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării Generale. În această situaţie, în termen de 15 zile de la data şedinţei de dizolvare, procesul verbal, în formă autentică, se depune la judecătorie, pentru a fi înscris în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor.
Art.37 Dizolvarea Asociaţiei are ca efect lichidarea acesteia în condiţiile legii.
Art.38 Bunurile rămase în urma lichidării Asociaţiei vor fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public, cu scop identic sau asemănător.


Cap. VIII: Dispoziţii comune şi finale

Art.39 Asociaţia are sigiliu şi însemne proprii.
Art.40 Prezentul statut este valabil pe toată durata de funcţionare a Asociaţiei, modificarea sau completarea acestuia urmând a se face numai în formă scrisă şi cu îndeplinirea reglementărilor legale.
Art.41 Prevederile prezentului statut se completează cu celelalte dispoziţii legale în vigoare. Prezentul act a fost redactat într-un număr de 10 exemplare.


Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image